Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2017

1528 8fe0 470

Emily Bador (source unknown)

Reposted fromerial erial viaviajero viajero
6747 4a26 470

shitndie:

Unpublished group photo of the Surrealist crew, Dalì, Gala and Éluard included.

Reposted fromSuzi Suzi viaviajero viajero
9543 2f0c 470
9661 ec95 470
Reposted fromoutoflove outoflove viaviajero viajero
4239 47bd 470
Reposted fromnervure nervure viaviajero viajero
6483 bb26 470
Reposted fromdivi divi viaviajero viajero
Było mi obojętnie i bardzo pusto - tak musi być w oku cyklonu. Absolutna cisza w samym środku szalejącego żywiołu.
— Sylvia Plath “Szklany klosz” (via polskie-zdania)
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaviajero viajero
3376 d877 470
Reposted frombrumous brumous viaviajero viajero
5103 9dc9 470
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaviajero viajero
1646 9c11 470
Reposted fromkrzysk krzysk viaviajero viajero
Nie wiesz co pamiętasz, dopóki nie spróbujesz tego opowiedzieć. I nie wiesz co tak naprawdę sądzisz na dany temat, dopóki nie zaczniesz się o to z kimś kłócić. W samotności nie jesteś nawet świadomy swoich sprzeczności.
— Jacek Dukaj “Perfekcyjna niedoskonałość”
7398 d009 470
Reposted frombrumous brumous viapoisoned-life poisoned-life
1839 f60f 470

amazon-official:

fishbug:

SAY NO

SAY YES

TO DRUGS

TO PIZZA

sounds like the lyrics to a punk song written by someone with a netflix subscription

Reposted fromstfn stfn viagosialap gosialap
2857 fa7f 470
Reposted fromtfu tfu viatoniewszystko toniewszystko
2875 078d 470
6923 0a25 470
Reposted frombrumous brumous viano-longer-kore no-longer-kore
7568 9e6d 470
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaszydera szydera

September 18 2017

3834 b57a 470
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viajutynda jutynda
6488 8404 470
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viajutynda jutynda
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl