Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2019

7713 f054 470
Reposted from4777727772 4777727772 viaszydera szydera
Miłość powinna się zdarzyć, a nie być uczuciem, o które na siłę zabiegamy.
— Aleksandra Tyl
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
tumblr_pb087dp6lu1qz9v0to4_500 tumblr_pb087dp6lu1qz9v0to1_250 tumblr_pb087dp6lu1qz9v0to2_250 tumblr_pb087dp6lu1qz9v0to3_250 tumblr_pb087dp6lu1qz9v0to5_250

watercolor paintings of Tokyo at night by artist Mateusz Urbanowicz (via handa.tumblr.com)

Reposted frommr-absentia mr-absentia viaszydera szydera
7633 2268 470
Reposted fromEtnigos Etnigos viaskynetpizza skynetpizza
7623 65ce 470
Reposted fromRowena Rowena viaiblameyou iblameyou
1797 569f 470
Reposted fromblueinsane blueinsane vialekkaprzesada lekkaprzesada
Słowa mi się zmęczyły.
— Wojciech Kuczok
Reposted frompesy pesy vialekkaprzesada lekkaprzesada
9656 a14c 470
5361 9d97 470
Reposted fromtwice twice vialekkaprzesada lekkaprzesada
8024 3ee9 470
Reposted fromamatore amatore vialekkaprzesada lekkaprzesada
"Czasami mi smutno i też nie mam gdzie z tym pójść".
— Marek Hłasko "Listy"
Ja chciałam, żeby było dobrze, żeby mnie ktoś przytulił, żeby pogadał, pośmiał się ze mną, żeby wyszedł ze mną na spacer i podzielił tęsknotę za psem. Żeby zrozumiał, że ja lubię książki i poczucie bezpieczeństwa, że właściwie to nic więcej od życia nie chcę, tylko psa, książkę i przyjaciela.
— Sylwia Kubryńska - "Kobieta dość doskonała"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahesiamela hesiamela
7777 5837 470

luciferlaughs:

A young girl blinded by the atomic bombing of Hiroshima, taken in 1963.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl