Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 11 2018

5523 2408 470
Reposted frommangoe mangoe viadesinteressement desinteressement
1915 bff5 470
Reposted fromdesinteressement desinteressement
4979 6064 470
Reposted fromdesinteressement desinteressement
6375 6747 470
Reposted frombrumous brumous viareeddpepper reeddpepper
7362 0e59 470
Reposted fromEtnigos Etnigos viareeddpepper reeddpepper
8778 173e 470
Reposted fromrubinek rubinek viareeddpepper reeddpepper
6840 3d99 470
Reposted fromkrzysk krzysk viaalicemerry alicemerry
5282 b070 470
Reposted fromjestemzero jestemzero viakrolik krolik
8393 2ce0 470
Reposted fromEtnigos Etnigos vialottibluebell lottibluebell
Reposted fromkattrina kattrina viarepresja represja
„Poczołgałam się z powrotem do łóżka i naciągnęłam prześcieradło na głowę. Ponieważ jednak przepuszczało światło, wtuliłam twarz w poduszkę, żeby stworzyć złudzenie, że jest noc. Zastanawiałam się nad tym, czy nie należałoby może wstać, ale nie mogłam znaleźć żadnego powodu. Nic na mnie nie czekało.” - Sylvia Plath
Reposted frombeforesunrise beforesunrise viarepresja represja
7517 c47d 470
Reposted fromtfu tfu viarisky risky
3852 c6e7 470
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaxmonroex xmonroex
0487 6349 470
Reposted fromkarahippie karahippie viaxmonroex xmonroex
4683 a23e 470
dzień dobry
Reposted fromkrzysk krzysk viaiblameyou iblameyou
1510 e861 470
Reposted from4777727772 4777727772 vialekkaprzesada lekkaprzesada
2430 55b8 470

Znalazłem tę miłość, za którą 
wiedziałem że będę tęsknił.

— Pearl Jam - Last Kiss
Reposted fromhasz hasz vialekkaprzesada lekkaprzesada
1205 5732 470
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl