Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 13 2018

2939 0dd7 470

oiseauperdu:


My Grandparents in Love by bekahjan on Flickr

Reposted fromLittleJack LittleJack vialottibluebell lottibluebell
7016 2e85 470
"Ości" 11
Masz usta pocięte chłodem zdań
— Piotr Rogucki
Reposted fromaletodelio aletodelio vialottibluebell lottibluebell
9667 2a0c 470
2565 2e95 470
Reposted fromkarahippie karahippie
3479 8462 470
2532 1185 470
Reposted fromkarahippie karahippie viastrzepy strzepy
6210 3b3d 470
Reposted from4777727772 4777727772 viairytacja irytacja
7872 ae7c 470
Reposted fromowlmarcia owlmarcia vialottibluebell lottibluebell
2333 a7af 470
Reposted fromkazikova kazikova vialottibluebell lottibluebell
9868 51c5 470
Reposted fromkarahippie karahippie viaiblameyou iblameyou
2204 7c69 470
Reposted fromLittleJack LittleJack viaszydera szydera
Lubię mieszkać sama i słuchać głośno muzyki, i kąpać się przy otwartych drzwiach, i śpiewać przy sprzątaniu, i gotować sobie sama obiad, i jeść z serialem, i czytać książkę, i sama wszystko sprzątać, i wynosić sama śmieci...
Ale zasypianie sama każdego dnia to najsmutniejsza rzecz na świecie.
— zbk.
Reposted fromzabka zabka viaszydera szydera
4182 c6b8 470
Stradom, Kraków.
Reposted fromarrima arrima vialekkaprzesada lekkaprzesada
5319 a987 470
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl